5.11.2017 Traumatiserede børn

Vi må arbejde med traumatiserede børns tilstand før vi stiller andre krav

Af: Jesper Birck, psykolog

I vores hverdag med omsorgssvigtede eller/og traumatiserede børn kan det være frustrerende, når børnene reagerer uforudsigeligt og pludseligt – endda til tider i situationer der for os kan synes uproblematiske.

Men børn, der oplever gentagne traumer i barndommen, har stor sandsynlighed for at udvikle en mangelfuld og svækket struktur, organisering og funktion af hjernen. Som følge af f.eks. vedvarende frygt eller kaotiske omgivelser i opvæksten får børnene helt eller delvist afbrudt de stimulerende  og omsorgsmæssige oplevelser, der organiserer og opbygger hjernen.

Børnene kan heraf få adfærdsmønstre, der er baseret på at håndtere et liv, hvor den væsentligste opgave er overlevelse uden hjælp eller beskyttelse fra mor eller fra. Hele nervesystemet har dermed fokus på overlevelse frem for udforskning og udvikling. Bruce D. Perry beskriver, at barnets nervesystem tilpassser sig denne kamp om overlevelse ved at forvente og være beredt.

Børn med komplekse traumehistorier kan således ofte forblive i en fysiologisk og psykologisk overlevelsestilstand endda også i de øjeblikke, hvor de ikke er udsat for fare. Ofte vil, hvad der tidligere var normale reaktioner og tilpasning til usædvanlige og gentagne traumatiserende omstændigheder og oplevelser på den længere bane, blive til vanskeligheder, da overlevelsesstrategierne er upassende i andre miljøer.

https://seminarer.dk/nyheder/vi-maa-arbejde-med-traumatiserede-boerns-tilstand-foer-vi-stiller-andre-krav/

Se mere på siden ^

Marte Meo er en måde at arbejde med tilstand på, inden krav stilles til barnet, det hedder positiv ledelse.

4.11.2017 Negativ social arv

https://dea.nu/arrangementer/kan-aarhus-hjaelpe-flere-boern-bryde-negative-sociale-arv

De første 1000 dage er afgørende i et barns liv. Udsatte børn risikerer i deres allerførste år at komme uopretteligt bagud med sproglige, personlige og sociale kompetencer. Vigtige forskelle i livsduelighed grundlægges i de alleryngste år, og forskerne peger således på, at vi skal sætte tidligt ind for at støtte de små børns læring og udvikling. Men det kræver politisk vilje til at sikre en ægte helhedsorienteret indsats, der involverer familie, samfund og institutioner allerede fra børnene er helt små. Hvordan kan vi sikre, at de næste fire år står i de små børns tegn?

Hvordan kan vi styrke sundhedsplejens rolle overfor sårbare spædbørn og dens samarbejde med bl.a. dagtilbud i bestræbelsen på at forbedre børns livsduelighed? Har dagtilbud rammerne for at spotte de børn, der har brug for en ekstra indsats? Kan de fagprofessionelle handle på deres bekymringer for børnene, og har de rammerne til at sikre børnenes trivsel og udvikling og give alle børn en fair chance?

Kom til debat tirsdag den 7. november 2017, kl. 15-17 om den tidlige indsats. Mød bl.a.: 

 • Theresa Blegvad, Byrådsmedlem Venstre

 • Henrik Hjortshøj (Å), byrådskandidat i Aarhus Kommune

 • Dorthe Bleses, professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet
 • Andreas Rasch-Christensen, Ph.d., forsknings- og udviklingschef ved VIA Pædagogik & Samfund
 • Tanja Nyborg, Chef for Familiecentret, socialforvaltningen i Aarhus Kommune

Arrangør af debatten er VIA University College i samarbejde med Tænketanken DEA og Egmont Fonden. Louise Gade, direktør VIA Efter- og videreuddannelse og medlem af Småbørnsalliancen, byder velkommen og er vært ved arrangementet som holdes på VIAs Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8000 Aarhus N. 

Det er gratis og et aktuelt emne i forhold til nært forestående regionsråds og kommunal valg.

3.11.2017 Søren Hertz

Ny bog skrevet af Søren Hertz:

Min nye bog er lige udkommet. Den lægger sig op af en solid børne- og ungdomspsykiatrisk tradition for at blande sig i vigtige socialpolitiske anliggender. Social udsathed, afmagt og oplevelser af forkerthed kan få fænomener til at fremtræde psykiatrisk. Men begrebet psykisk sygdom fører til begrænset nysgerrighed. (citeret fra bagsiden

 

2.11.2017 Læselyst!

 

Ti tips og tricks: Sådan får du dit barn til at læse mere

Det kan være svært at få børnene til at læse mere. Biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann og bibliotekar Julie Arndrup giver her 10 gode råd.

Lån eller køb bøger, og lad dem ligge rundt omkring i køkkenet, i stuen og på toilettet. Sørg for, at de er tilgængelige. En stak bøger på toilettet er en god idé, for her har børnene en naturlig pause. Og det er bare med at udnytte de pauser.

 Se mere på siden:

http://politiken.dk/indland/art6117856/Sådan-får-du-dit-barn-til-at-læse-mere?utm_campaign=politiken-morgen&utm_content=30-10-2017&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Ligesom Pippi Langstrømpe siger til veninden Annika, da Annika spørger, hvad Pippi ønsker sig til sin fødselsdag, Pippi svarer: en trompet, hvortil Annika forbavset spørger: kan du spille trumpet, det går nok lettere når jeg har en, siger Pippi så. 

Sådan er det også med at læse bøger, det går nok lettere når vi har adgang til bøger ;-)

1.11.2017 Vuggestuer

Stadig flere forældre foretrækker at sende deres børn i vuggestuer frem for i dagpleje, og derfor falder andelen af dagplejepladser, viser nye tal. BUPL-formand Elisa Bergmann påskønner udviklingen, for børn har brug for pædagoger, siger hun. 

Af Trine Vinther Larsen

Når barslen slutter, og børnene skal ud i verden, vælger stadig flere forældre en vuggestueplads frem for en dagplejeplads til deres små poder. Derfor er dagplejen i frit fald: De seneste ti år er andelen af børn, der blev passet af en dagplejer faldet fra godt hvert tredje barn i 2007 til hvert femte barn i 2017, viser nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/faerre_boern_i_dagpleje_foraeldrene_vaelger_vuggestuer?opendocument

Hvad er gode faglige miljøer for børns udvikling. Vuggestuer er på vej frem på bekostning af dagplejen.

🙂🙂🙂

31.10.2017 DCUM nyt værktøj i daginstitutionen

http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/skab-laeringsoejeblikke-i-hverdagens-smaa-rutiner

Hvordan kan I arbejde med børnemiljø og læreplanstemaer i daginstitutionens travle hverdag? En løsning på udfordringen kan være at kombinere børnenes læring med deres daglige rutiner.

 

Når I som daginstitution skal arbejde med læringsplaner og børnemiljø, kan I, overordnet set, gå til opgaven på to måder: Enten ved at indtænke læringsplaner og børnemiljø som konkrete, enkeltstående forløb som I arbejder intensivt med, eller som elementer der løbende integreres i børnenes hverdagsrutiner. Den sidste model giver DCUM inspiration til i materialet Skab læringsøjeblikke! – i hverdagens små rutiner.

DCUM vil med inspirationsmaterialet opfordre de danske dagtilbud til at udnytte de læringspotentialer der er tilstede hver dag. Ved at arbejde med læring som en konstant frem for noget periodisk, kan I dagligt skabe en større sammenhæng mellem børnemiljø og læreplaner.

I løbet af de første uger i oktober 2017 vil folderen med dialogværktøjet blive sendt ud til mere end 3000 danske daginstitutioner landet over.

Det er godt at have redskaber til læring i hverdagens rutiner i daginstitutionerne.

Marte Meo er også er godt redskab til læring i hverdagens rutiner både i daginstitutionerne og hjemme

🙂🙂🙂🙂🙂

30.10.2017 Kursus fra Socialstyrelsen

SE op for et kursus

VIA University College

Program

Videnskursus om Børn og unge med etnisk minoritets- baggrund

09.00 09.10 09.10 10.30

10.30 10.50 10.50 12.00

12.00 12.45 12.45 14.45

Ankomst og kaffe fra kl. 8.30
Velkomst og præsentation af dagens program ved Seminarer.dk

Jamilla Aldahoul, cand.jur. og interkulturel konsulent, Con3bute Interkulturel Kommunikation

Kulturforståelse i mødet med etniske minoritetsfamilier: Redskaber til det interkulturelle møde

Misforståelser, egne handlemønstre og fordomme.
Pause - Deltagerne får her mulighed for at få lagt en interkulturel kompetenceprofil

Jamilla Aldahoul, fortsat
Samarbejdet med etniske minoritetsforældre

Praksisnære metoder til det gode forældresamarbejde Tværfaglige og helhedsorienterede samarbejdsmetoder

Indblik i den lovgivningsmæssige ramme. Frokost

Maja Nørgaard Jacobsen, psykolog
Nyeste viden om traumer og metoder til arbejdet med børn og unge i traumatiserede

flygtningefamilier

Introduktion til traumer i familien hvordan påvirker det barnet/den unge? Sekundære traumer - typiske symptomer og kendetegn

 • ●  Metoder til behandling og forebyggelse af yderligere traumatisering hos barnet

  • ○  Metoder og fokuspunkter

  • ○  Den professionelles møde med barnet

 • ●  Opmærksomhedspunkter ved

  • ○  Valg af anbringelsessted

  • ○  Særlige forhold omkring uledsagede flygtningebørn- og unge

   Kaffepause

14.45 14.55

Kursusadministrator Børnekataloget VIA Efter- og videreuddannelse • boernekatalog@via.dk Projektsekretær Kirsten Klynge kikl@via.dk • 87551960

Bliv opdateret

VIA University College

14.55 15.45

Etnisk Ung, LOKK
Mellem to kulturer - om håndtering af unge med etnisk minoritetsbaggrunds dilemmaer

LOKK har siden 2002 haft et rådgivningstilbud til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever æresrelaterede problemstillinger og alvorlige konflikter i deres familier. Råd- givningen varetages af Etnisk Ung. Med udgangspunkt i dette arbejde kommer LOKK ind på følgende områder:

 • ●  De unges baggrund

 • ●  De unges udfordringer med at befinde sig i krydsfeltet mellem to kulturer

 • ●  Familiens forventninger og krav til den unge, som ikke stemmer overens med

  egne ønsker og behov

 • ●  Konsekvenserne af den unges valg

 • ●  Tvangsægteskab, vold, genopdragelsesrejser

 • ●  Hvordan vi håndterer det som professionelle

 • ●  LOKK's konfliktmægling med henblik på at skabe dialog mellem den unge og familien

  og sikkerhed for den unge

 • ●  Introduktion til Socialstyrelsens øvrige kursustilbud om bl.a. socialkontrol og

  æresrelaterede konflikter

  Afrunding og evaluering ved Seminarer.dk Tak for i dag

15.45 16.00

Kursusadministrator Børnekataloget VIA Efter- og videreuddannelse • boernekatalog@via.dk Projektsekretær Kirsten Klynge kikl@via.dk • 87551960 

se uge 43

hele ugen